Regulamin

 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO "NOVVAK JEWELLERY"

PRZEZ KONSUMENTÓW

 

I.

Definicje

Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu użyte zostaną poniższe zwroty pisane początkową wielką literą, będą one miały następujące znaczenie, chyba że z kontekstu jednoznacznie wynika znaczenie odmienne:
1.    Cena – cena jednostkowa Towaru wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług (VAT);
2.    Dane – dane Klienta, w tym dane osobowe, przetwarzane przez Sprzedawcę w celu zawarcia oraz realizacji Umowy;
3.    Hasło – ciąg alfanumerycznych znaków używany do uwierzytelniania faktu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego;
4.    Klient – będąca Konsumentem osoba uprawniona do korzystania ze Sklepu Internetowego;
5.    Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
6.    Konfigurator – aplikacja dostępna na stronie Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi sporządzenie projektu Towaru odpowiadającego potrzebom Klienta poprzez wybór elementów składających się na Towar spośród elementów udostępnionych przez Sprzedawcę;
7.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
8.    Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji umożliwiające Klientowi składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podania Danych oraz korzystanie z innych funkcjonalności Sklepu Internetowego;
9.    Koszty dostawy – koszty dostarczenia przez Sprzedawcę Towaru na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu;
10.    Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient dokonuje Zamówienia;
11.    Login – adres e-mail Klienta używany w celu korzystania ze Sklepu Internetowego;
12.    Płatność – zapłata Ceny oraz Kosztów dostawy Zamówienia;
13.    Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie woli Sprzedawcy dotyczące realizacji Zamówienia;
14.    Regulamin – niniejszy dokument;
15.    Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Klienta jego Danych, niezbędnych dla utworzenia indywidualnego Konta;
16.    Rozporządzenie - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);
17.    Sprzedawca – Novvak Jewellery Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691), przy ul. Obrzeżnej 1b lok. 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych, posiadająca NIP: 521-365-04-86;
18.    Sklep Internetowy- prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy "Novvak Jewellery", za pośrednictwem którego możliwe jest nabycie Towaru przez Klienta;
19.    Sklep Stacjonarny – showroom albo salon firmowy, w którym oferowane są Towary Sprzedawcy. Aktualna lista placówek znajduje się w zakładce "Kontakt";
20.    Towar – rzecz ruchoma mogąca stanowić przedmiot Umowy;
21.    Umowa – umowa, na mocy której Klient nabywa Towar od Sprzedawcy;
22.    Umowa o Świadczenie Usług – umowa o utrzymywanie Konta oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego zawierana między Sprzedawcą a Klientem.
23.    Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.);
24.    Ustawa o ochronie praw konsumentów – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2002 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.);
25.    Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
26.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.);
27.    Zamówienie – złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego Zamówienie dotyczące konkretnych Towarów.

II.

Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klientów, w szczególności zawierania i realizacji Umów.
2.    Sklep Internetowy dostępny jest w sieci Internet pod adresem www.novvak.com. Administratorem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
3.    Klientami mogą być wyłącznie Konsumenci, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
4.    Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Korzystając ze Sklepu Internetowego, Klient wyraża tym samym zgodę na to, aby jego prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego były określone niniejszym Regulaminem. Osoby, które nie wyraziły zgody na związanie postanowieniami Regulaminu, nie są uprawnione do korzystania ze Sklepu.
5.    Dla celów skorzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego konieczne jest łączne dysponowanie przez Klienta:
a)    komputerem posiadającym połączenie z Internetem;
b)    przeglądarką internetową umożliwiającą prawidłowe wyświetlanie Sklepu Internetowego (tj. Internet Explorer w wersji 8 albo wyższej, Mozilla Firefox w wersji 4.0 albo wyższej, Chrome w wersji 10 albo wyższej, Opera w wersji 10.0 albo wyższej, Safari);
c)    kontem poczty elektronicznej (e-mail);
d)    włączoną obsługę cookies i włączonym Javascript.
6.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest nieodpłatne.

III.

Ogólne informacje o Towarach

1.    Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, możliwe jest nabycie przez Klienta następujących rodzajów Towarów:
a)    biżuterii gotowej znajdującej się w standardowej ofercie Sklepu Internetowego;
b)    biżuterii, o której mowa w pkt a) spersonalizowanej na życzenie Klienta;
c)    biżuterii tworzonej na zamówienie Klienta za pośrednictwem Konfiguratora;
d)    diamentów.
2.    Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego są nowe oraz wolne od wad prawnych.
3.    Fotografie Towarów umieszczone na stronach Sklepu Internetowego mogą nie odzwierciedlać w sposób pełny rzeczywistego wyglądu Towarów, w szczególności z uwagi na indywidualne ustawienia i parametry monitora komputera, za pośrednictwem którego Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności, aby fotografie i opisy Towarów, w tym ich dane techniczne, w sposób możliwie dokładny oddawały rzeczywisty wygląd Towarów. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca potwierdza, że niniejsze postanowienie nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, w szczególności odpowiedzialności za niezgodność Towaru z Umową.
4.    Z uwagi na fakt, że część wzorów Towarów w całości lub w części wykonywana jest ręcznie, poszczególne egzemplarze tego samego modelu Towaru mogą nieznacznie różnić się między sobą.
5.    Jakość każdego kamienia szlachetnego o masie większej lub równej 0,4 ct potwierdzona będzie certyfikatem wydanym przez jedną z renomowanych niezależnych instytutów gemmologicznych: GIA, IGI lub HRD. Jakość pozostałych kamieni szlachetnych potwierdzona będzie co najmniej certyfikatem Sprzedawcy (Certyfikat Novvak).
6.    Ceny wszystkich Towarów są cenami brutto.
7.    Z uwagi na fakt, że PayU dopuszcza dokonywanie płatności za Towary w walucie obcej, po wybraniu przez Klienta w Sklepie Internetowym opcji pokazywania cen w walucie, przy każdym Towarze zostanie pokazana orientacyjna kwota w walucie stanowiąca równowartość Ceny, przeliczona po kursie wynikającym z regulaminu PayU. Klient powinien mieć jednak na uwadze, że w przypadku wyboru płatności w walucie, faktyczna kwota do zapłaty za Towar uwzględniać może także opłaty nakładane przez bank, z którego usług Klient korzysta.

IV.

Konto

1.    Założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym jest całkowicie bezpłatne, dobrowolne i nie zobowiązuje Klienta do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Zapoznanie się przez Klienta z propozycjami zawarcia Umowy dotyczącymi konkretnych Towarów nie wymaga dokonywania Rejestracji.
2.    Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie przez Klienta elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Moje Konto".
3.    Dla potrzeb utworzenia Konta, Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym swoich następujących Danych:
a)    imienia i nazwiska;
b)    adresu e-mail (Loginu);
oraz wskazania Hasła. Utworzenie Konta wymaga od Klienta również zaakceptowania niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.
4.    Po otrzymaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Sprzedawca prześle na adres e-mail Klienta potwierdzenie założenia Konta. Od tego momentu Klient jest uprawniony do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
5.    Utworzenie Konta umożliwia Klientowi również dostęp do historii zakupów oraz podglądu stanu realizacji Zamówienia, a także wprowadzenia adresów Dostawy wraz z określeniem ich nazwy (np. dom, praca).
6.    Dane oraz Hasło mogą być przez Klienta w każdej chwili zmienione poprzez edycję odpowiednich pól w formularzu danych w zakładce "Moje Konto".
7.    Na skutek utworzenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Umowy o Świadczenie Usług. Klient oraz Sprzedawca mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w każdym czasie, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym doręczone zostało wypowiedzenie tej umowy, nie wcześniej jednak niż po zakończeniu realizacji ostatniego ze złożonych i zaakceptowanych Zamówień.
8.    W przypadku ustania Umowy o Świadczenie Usług, Konto zostaje przez Sprzedawcę usunięte ze Sklepu Internetowego. Wszelkie złożone przez Klienta a niezaakceptowane przez Sprzedawcę Zamówienia zostają anulowane.

V.

Ogólne warunki zawarcia Umowy

1.    Wszelkie informacje o Towarach prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2.    Informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie stanowią także zapewnienia Sprzedawcy w rozumieniu ustawy przepisów Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
3.    Poprzez złożenie Zamówienia, Klient składa ofertę kupna Towaru wskazanego w tym Zamówieniu. Ze względów bezpieczeństwa, złożenie przez Klienta Zamówienia może odbyć się wyłącznie za pośrednictwem zarejestrowanego Konta.
4.    Składanie Zamówień możliwe jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
5.    Składanie Zamówienia odbywa się za pośrednictwem Koszyka. Samo dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia.
6.    Ceny wszystkich Towarów są aktualne i są kwotami brutto.
7.    Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Ceny Towarów dostępnych w Sklepach Stacjonarnych mogą różnić się od Cen w Sklepie Internetowym.
8.    Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Towarów oferowanych w Sklepie, Cen oraz Kosztów dostawy. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian.
9.    W celu złożenia Zamówienia, Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
a)    wybiera Towar, który ma być przedmiotem poprzez dodanie go do Koszyka;
b)    loguje się do Konta, o ile logowanie nie nastąpiło przed dodaniem Towaru do Koszyka;
c)    wprowadza adres Dostawy oraz adres rozliczeniowy wraz z nazwą tego adresu lub wybiera odpowiedni adres z adresów wprowadzonych przez Klienta do danych Konta;
d)    wybiera sposób Dostawy;
e)    wybiera sposób Płatności;
f)    potwierdza Zamówienie za pośrednictwem opcji dostępnej po dokonaniu wyboru Płatności.
Dodatkowo:
g)    w przypadku wyboru Płatności za pośrednictwem PayU, Sklep Internetowy po potwierdzeniu przez Klienta Zamówienia automatycznie przenosi Klienta do strony płatności PayU;
h)    w przypadku wyboru Płatności przelewem, Sklep Internetowy po potwierdzeniu przez Klienta Zamówienia wyświetla informacje dotyczące sposobu uiszczenia tej płatności; informacje te zostają również przesłane na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie.
10.    W przypadku dokonania przez Klienta wyboru Płatności poprzez przedpłatę (przelew na konto Sprzedawcy albo system PayU) warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest uiszczenie stosownej Płatności przez Klienta. W przypadku braku uiszczenia Płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie uważa się za anulowane przez Klienta.
11.    Samo złożenie Zamówienia przez Klienta nie powoduje powstania zobowiązań ani po stronie Klienta ani również po stronie Sprzedawcy.
12.    Po otrzymaniu Zamówienia oraz - w przypadku wyboru przez Klienta przedpłaty jako sposobu uiszczenia Płatności- po uiszczeniu przez Klienta Płatności oraz otrzymaniu potwierdzenia uiszczenia Płatności przez Sprzedawcę, Sprzedawca prześle Klientowi Potwierdzenie Zamówienia. Za otrzymanie potwierdzenia uiszczenia Płatności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się:
a)    w przypadku Płatności przelewem - moment zaksięgowania Płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy;
b)    w przypadku Płatności za pośrednictwem PayU - moment otrzymania przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonanej Płatności.
13.    Z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej obsługujący konto poczty e-mail Kupującego Potwierdzenia Zamówienia, Umowa zostaje zawarta.
14.    W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy drogą korespondencji e-mailowej, poinformuje Klienta o niemożności realizacji Zamówienia w całości lub w części.
15.    W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w całości, Zamówienie uważane jest za niezłożone, a Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi bez zbędnej zwłoki uiszczoną przez niego Płatność.
16.    W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w części, Sprzedawca umożliwi Klientowi podjęcie decyzji, czy Zamówienie ma być realizowane przez Sprzedawcę w części czy anulowane w całości.
17.    W terminie siedmiu dni kalendarzowych po otrzymaniu od Sprzedawcy informacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Klient drogą e-mailową może wyrazić zgodę na realizację Zamówienia w części. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej obsługujący konto poczty e-mail Sprzedawcy żądania częściowej realizacji Zamówienia. Jeżeli jednak w tym terminie Klient nie wyrazi stosownej zgody, Zamówienie będzie uważane za anulowane w całości przez Klienta.
18.    W sytuacji anulowania Zamówienia w całości lub w części, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi całość lub odpowiednią część Płatności w sposób ustalony z Klientem.

VI.

Płatności

1.    Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:
a)    przedpłata - przelew na konto Sprzedawcy prowadzone przez Alior Bank S.A. o numerze 27 2490 0005 0000 4530 8769 6035,
b)    przedpłata - płatność w systemie PayU,
c)    płatność przy odbiorze.
2.    W przypadku wyboru metody Płatności wskazanej w pkt 1 lit a) powyżej, W celu ułatwienia Sprzedawcy identyfikacji Płatności, Klient powinien wskazać w tytule przelewu dane wskazane w podsumowaniu Zamówienia.
3.    W przypadku wyboru metody Płatności wskazanej w pkt 1 lit b) powyżej, Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych PayU, za pośrednictwem którego możliwe jest dokonanie Płatności kartą kredytową lub przelewem.
4.    Na życzenie Klienta wyrażone w szczególności w komentarzu do Zamówienia i po wskazaniu niezbędnych danych, Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury i jej przesłanie drogą elektroniczną, na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie.
5.    Sprzedawca jest uprawniony do wyłączenia niektórych metod Płatności w stosunku do wybranych Towarów.
6.    Płatność za pośrednictwem PayU dokonywana jest zgodnie z regulaminem PayU.

VII.

Ogólne zasady realizacji Zamówienia i Dostawa

1.    Realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie po przesłaniu przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia.
2.    Realizacja Zamówień przez Sprzedawcę odbywa się w dni robocze, w godzinach od 9 do 17.
3.    Z uwagi na fakt, iż nie wszystkie Towary znajdują się w magazynie Sprzedawcy, czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę wskazany jest w opisie Towaru. W przypadku braku wskazania czasu realizacji Zamówienia, Zamówienie będzie zrealizowane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, włączając w to czas Dostawy.
4.    W przypadku Zamówienia obejmującego więcej niż jeden Towar, łączny czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę ustalany jest jako najdłuższy z czasów realizacji poszczególnych Towarów z uwagi na fakt, iż jedno Zamówienie wysyłane jest przez Sprzedawcę jedną przesyłką.
5.    Dla potrzeb realizacji Zamówienia, w tym jego Dostawy, Klient zobowiązany jest podać Dane umożliwiające dostarczenie mu Towaru, w szczególności:
a)    imię i nazwisko,
b)    adres Dostawy i nazwę tego adresu,
c)    numer telefonu,
d)    adres e-mail,
chyba że Dane te wprowadzone zostały już przez Klienta w formularzu danych w ramach Konta. Podanie powyższych Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów realizacji Zamówienia.
6.    Zrealizowane Zamówienie dostarczane jest w terminie zależnym od wybranego przez Klienta sposobu Dostawy. Termin Dostawy nie wlicza się do czasu realizacji Zamówienia wskazanego w opisie Towaru.
7.    Jako formę Dostawy, Klient może wybrać:
a)    przesyłkę kurierską na adres wskazany przez Klienta,
b)    odbiór osobisty w Sklepie Stacjonarnym.
8.    W przypadku wyboru opcji dostawy przesyłką kurierską, w dniu nadania przesyłki Sprzedawca przekaże Klientowi numer przesyłki oraz dane przewoźnika (firmy kurierskiej) w celu umożliwienia Klientowi śledzenia przesyłki na stronie danego przewoźnika.
9.    Szczegóły dotyczące terminu Dostawy znajdują się w zakładce [Dostawa.]
10.    Z uwagi na fakt, że Towary posiadają istotną wartość, w przypadku wyboru przez Klienta Dostawy przesyłką kurierską, Sprzedawca rekomenduje Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera, w szczególności sprawdzenie zgodności Towaru z Zamówieniem oraz sprawdzenie, czy Towar nie został podczas Dostawy uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki lub Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient ma prawo odmówić odbioru przesyłki i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu umożliwienia Sprzedawcy wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
11.    W przypadku wyboru opcji odbioru w Sklepie Stacjonarnym, Towar będzie dostępny do odbioru począwszy od dnia wysłania przez Sprzedawcę informacji o możliwości odbioru Towaru przez kolejne 7 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy odbiór Towaru przez Klienta w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym nie będzie możliwy, Klient może uzgodnić ze Sprzedawcą inny termin odbioru Towaru.

VIII.

Postanowienia szczególne dotyczące zakupu biżuterii spersonalizowanej

1.    Dokonując Zamówienia, Klient jest uprawniony do żądania personalizacji Towaru poprzez wskazanie żądania w formularzu Zamówienia.
2.    Personalizacja Towaru umożliwia Klientowi nabycie Towaru niedostępnego w standardowej ofercie Sklepu Internetowego, poprzez wybór żądanych przez Klienta opcji personalizacji. Personalizacja Towaru może polegać w szczególności na wykonaniu Towaru w rozmiarze innym niż standardowo dostępny w Sklepie Internetowym. Dostępne w odniesieniu do danego Towaru opcje personalizacji Towaru wskazane są każdorazowo w opisie Towaru.
3.    W przypadku, w którym personalizacja żądana przez Klienta nie będzie możliwa, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta drogą korespondencji elektronicznej wraz ze wskazaniem stosownych ograniczeń technicznych oraz umożliwi Klientowi dokonanie zmiany Zamówienia, w zakresie, w jakim jego realizacja nie jest możliwa, uwzględniającej ww. ograniczenia albo anulowanie Zamówienia.
4.    W terminie siedmiu dni kalendarzowych po otrzymaniu od Sprzedawcy informacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Klient drogą e-mailową może dokonać zmiany Zamówienia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej obsługujący konto poczty e-mail Sprzedawcy żądania realizacji zmienionego Zamówienia. Jeżeli jednak w tym terminie Klient nie dokona zmiany Zamówienia bądź zażąda anulowania Zamówienia w części dotyczącej Towaru, który miał być spersonalizowany, Zamówienie będzie uważane za anulowane przez Klienta w części dotyczącej Towaru, który miał być spersonalizowany.
5.    W przypadku niemożności dokonania personalizacji, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym, Klientowi przysługuje również prawo żądania anulowania całości Zamówienia. W takiej sytuacji postanowienia ust. 4 mają odpowiednie zastosowanie.
6.    W sytuacji anulowania Zamówienia w całości lub w części, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi całość lub odpowiednią część Płatności w sposób ustalony z Klientem.
7.    W odniesieniu do Towaru spersonalizowanego, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

IX.

Postanowienia szczególne dotyczące zakupu biżuterii tworzonej na zamówienie Klienta za pośrednictwem Konfiguratora

1.    Zakup Towaru stworzonego na zamówienie Klienta za pośrednictwem Konfiguratora wymaga uprzedniego skorzystania przez Klienta z Konfiguratora znajdującego się w zakładce [ZAPROJEKTUJ BIŻUTERIĘ].
2.    Samodzielne zaprojektowanie Towaru polega na wskazaniu przez Klienta w szczególności:
a)    modelu;
b)    koloru metalu, z jakiego wykonany ma zostać Towar.
3.    Ilość i rodzaj opcji konfigurowania Towaru zależeć może od rodzaju Towaru. W odniesieniu do niektórych konfigurowanych Towarów, Sprzedawca oferować może dodatkowe usługi, np. graweru.
4.    Czas realizacji Towaru stworzonego za pośrednictwem Konfiguratora podany jest w opisie Towaru.
5.    Złożenie Zamówienia na Towar stworzony za pośrednictwem Konfiguratora następuje przy wykorzystaniu Koszyka w Sklepie Internetowym.
6.    W przypadku niemożności zapewnienia Klientowi kamienia o zamówionych parametrach, Sprzedawca zaproponuje Klientowi w tej samej cenie kamień o parametrach możliwie zbliżonych do zamawianego, o takiej samej albo wyższej wartości rynkowej.

X.

Postanowienia szczególne dotyczące zakupu diamentów

1.    Zamówienie diamentów odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przy wykorzystaniu Koszyka.
2.    Klientowi przysługuje prawo wyboru kształtu, masy, barwy, czystości oraz wykończenia diamentu.
3.    Diamenty są zamawiane przez Sprzedawcę od podmiotów trzecich w oparciu o parametry wskazane przez Klienta w Zamówieniu.
4.    Czas realizacji Zamówienia obejmującego diamenty może różnić się w zależności od podaży diamentów o wskazanych przez Klienta parametrach u podmiotów trzecich współpracujących ze Sprzedawcą. Każdorazowo, czas realizacji Zamówienia wskazany jest w Sklepie Internetowym po dokonaniu przez Klienta ostatecznego wyboru parametrów diamentu.

XI.

Rabaty i promocje

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Sklepie Internetowym programu rabatowego oraz akcji promocyjnych. Promocje mogą być ograniczone w czasie lub ze względu na dostępność Towaru (do wyczerpania zapasów).
2.    Promocje i rabaty nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji czy programu rabatowego stanowi inaczej.
3.    Ceny promocyjne obowiązujące Sklepie Internetowym nie mają zastosowania do zamówień złożonych przez Klientów przed wprowadzeniem tych Cen promocyjnych.

XII.

Odstąpienie od Umowy

1.    Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 poniżej, Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru.
2.    Z uwagi na fakt, że wybrane Towary mogą nie znajdować się w standardowej ofercie Sklepu Internetowego, w szczególności mogą być indywidualnie dostosowane do wymagań Klienta lub być sprowadzone wyłącznie na życzenie Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w zakresie dotyczącym następujących Towarów:
a)    biżuterii spersonalizowanej na życzenie Klienta;
b)    biżuterii tworzonej na zamówienie Klienta za pośrednictwem Konfiguratora;
c)    diamentów.
3.    Skorzystanie przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy może odbyć się w każdy dopuszczalny prawem sposób, w szczególności poprzez:
a)    złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz przesyłany jest przez Sprzedawcę razem ze zrealizowanym Zamówieniem) i dostarczenie go do dowolnego Sklepu Stacjonarnego albo
b)    złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i przesłanie go na adres Sprzedawcy:
Novvak Jewellery Sp. z o.o.
ul. Obrzeżna 1b lok. 150
02-691 Warszawa
oraz dokonanie zwrotu Towaru Sprzedawcy łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu albo w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia wysłania Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W razie skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy, zwrot Towaru przez Klienta może nastąpić m.in. za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe poprzez wysłanie przesyłki na adres Sprzedawcy albo dowolnym Sklepie Stacjonarnym.
4.    Klient zobowiązany jest do zwrotu wszystkich Towarów w stanie niezmienionym, chyba że dokonanie przez Klienta zmiany było konieczne w granicach zwykłego zarządu. Łącznie z Towarami Klient zobowiązany jest do zwrotu wszelkich dokumentów z nimi związanych, w szczególności certyfikatów. Klient powinien również odesłać paragon (fakturę VAT) oraz wszelkie akcesoria otrzymane z Towarem. W celu uniknięcia wątpliwości, Sprzedawca potwierdza, że odesłanie paragonu (faktury VAT) oraz akcesoriów nie jest warunkiem przyjęcia zwrotu Towaru przez Sprzedawcę.
5.    Sprzedawca zaleca, aby Towary zwracane za pośrednictwem sposobu wskazanego w ust. 3 pkt b) były zapakowane w sposób zapewniający bezpieczny transport Towarów i chroniący Towary przez uszkodzeniami mogącymi powstać w trakcie tego transportu, w szczególności w oryginalne opakowanie.
6.    Sprzedawca potwierdzi Klientowi otrzymanie zwrotu Towaru drogą korespondencji elektronicznej (e-mail).
7.    Zwrot Płatności zostanie dokonany w sposób wskazany przez Klienta w odstąpieniu od Umowy, a w razie braku wskazania tego sposobu, w inny sposób ustalony z Klientem, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od Umowy.
8.    Koszty zwrotu Towarów przez Klienta nie są przez Sprzedawcę refundowane. Sprzedawca nie przyjmuje Towarów zwracanych "za pobraniem".
9.    W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionych podejrzeń, że zwracany Towar nie jest tożsamy z Towarem nabytym przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzyskania opinii rzeczoznawcy-gemmologa w odniesieniu do zwracanych Towarów z kamieniami szlachetnymi lub perłami. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca potwierdza, że opinia będzie wydana na koszt Sprzedawcy. Postanowienia zdań poprzedzających nie naruszają obowiązujących przepisów prawa w zakresie terminu i sposobu przyjmowania zwrotów Towaru przez Sprzedawcę.

XIII.

Niezgodność Towaru z Umową

1.    Za niezgodność Towaru z Umową, Sprzedawca odpowiada na zasadach wskazanych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2.    W celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania zgłoszenia, zgłoszenie niezgodności Towaru z Umową powinno zawierać:
a)    imię i nazwisko Klienta;
b)    wskazanie Towaru;
c)    numer Zamówienia;
d)    opis niezgodności z Umową;
e)    wskazanie żądania, o którym mowa w art. 8 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Wzór zgłoszenia niezgodności Towaru z Umową stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
3.    Skorzystanie przez Klienta z możliwości zgłoszenia niezgodności Towaru z Umową może odbyć się w każdy dopuszczalny prawem sposób, w szczególności poprzez:
a)    wypełnienie formularza zgłoszenia niezgodności Towaru z Umową i dostarczenie go wraz z reklamowanym Towarem do dowolnego Sklepu Stacjonarnego;
b)    wypełnienie formularza zgłoszenia niezgodności Towaru z Umową i przesłanie go wraz z reklamowanym Towarem na adres Sprzedawcy:
Novvak Jewellery Sp. z o.o.
ul. Obrzeżna 1b lok. 150
02-691 Warszawa
4.    Zgłoszenie niezgodności Towaru z Umową zostanie przez Sprzedawcę rozpatrzone w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedawcy Towaru, którego dotyczy to zgłoszenie.
5.    Sprzedawca zaleca, aby przesyłany Towar został należycie zabezpieczony na czas transportu. Do zwracanego Towaru Klient powinien również załączyć dowód zakupu Towaru u Sprzedawcy, w szczególności paragon albo fakturę VAT.
6.    W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszenia niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie naprawi Towar albo dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie będzie możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego Płatność. W przypadku uwzględnienia zgłoszenia przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy zgłaszanego Towaru.
7.    W przypadku, w którym zgłoszenie niezgodności Towaru z Umową będzie bezzasadne, do informacji o odrzuceniu reklamacji Sprzedawca załączy wycenę kosztów naprawy Towaru. W takiej sytuacji, Klient może zlecić Sprzedawcy naprawę Towaru lub odebrać Towar bez naprawy.
8.    Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana, zostanie odesłany do Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami odesłania Towaru.

XIV.

Zastrzeżenia

1.    Sprzedawca nie świadczy żadnych usług w odniesieniu do Towarów nie zakupionych u Sprzedawcy.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych planowanych przerw w działalności Sklepu Internetowego, umożliwiających w szczególności usprawnienie funkcjonalności Sklepu Internetowego. O planowanych przerwach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca poinformuje Klientów z wyprzedzeniem, za pośrednictwem informacji umieszczonej w Sklepie Internetowym.

XV.

Postanowienia końcowe

1.    Integralną część Regulaminu stanowią:
a)    Polityka Prywatności;
b)    Warunki Płatności i Dostawy;
2.    Niniejszy Regulamin dostępny pod adresem elektronicznym novvak.com w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Sprzedawca zaleca, aby Klient dokonał utrwalenia treści Regulaminu na własny użytek, każdorazowo w momencie składania Zamówienia.
3.    W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Klientów. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie. Klient będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (tj. umowy o prowadzenie Konta i korzystanie ze Sklepu Internetowego) poprzez przesłanie oświadczenia Sprzedawcy w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, Sprzedawca potwierdza, że zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie wskazanych wyżej zmian.
4.    Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane przez uprawniony organ za nieważne albo bezskuteczne, wadliwość tego postanowienia nie wpływa na ważność ani skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby postanowienie to zastąpić niezwłocznie postanowieniem niewadliwym.
5.    W przypadku, w którym Klientami są osoby fizyczne posiadające stałe miejsce zamieszkania poza granicami Polski, Umowy zawierane z tymi Klientami, a także obsługa tych Klientów w oparciu o przepisy Regulaminu następuje z poszanowaniem praw tych Klientów przyznanych im na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa międzynarodowego.
6.    Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
7.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
8.    Wszelkie utwory, w tym opisy, fotografie i grafiki, a także bazy danych umieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego stanowią dobra niematerialne chronione prawem autorskim. Klientowi przysługuje prawo korzystania z ww. przedmiotów praw własności intelektualnej jedynie w zakresie dozwolonego użytku własnego. Komercyjne korzystanie z zawartości Sklepu Internetowego jest zabronione.
9.    Wszelkie pytania oraz uwagi prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: info@novvak.com.